top of page

Regulamin refundacji kosztów

ze środków zgromadzonych
z 1%/1,5% podatku dochodowego

od osób fizycznych

Regulamin refundacji kosztów ze środków zgromadzonych

z 1%/1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

przyjęty przez Zarząd Polskiej Fundacji Chorób Rzadkich

“Pomóżmy Jasiowi i Małgosi” w dniu 10 listopada 2023 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze środków zgromadzonych z 1%/1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przez Polską Fundację Chorób Rzadkich “Pomóżmy Jasiowi i Małgosi”, z siedzibą w Krakowie (31-315) przy ul. Radzikowskiego 29, NIP: 6783035502, KRS 0000286932.
   

 2. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpłaty 1%/1,5% podatku Fundacja przyjmuje
  wg zasad wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, należy wpisać numer KRS Fundacji: 0000286932, a w rubryce Informacje uzupełniające – Cel szczegółowy 1%/1,5%: nazwisko i imię Podopiecznego aby móc ubiegać się o refundację poniesionych kosztów leczenia.
   

 3. Środki przekazywane Polskiej Fundacji Chorób Rzadkich “Pomóżmy Jasiowi i Małgosi” jako wpłaty na rzecz Podopiecznych w ramach odpisu 1%/1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych są własnością Fundacji, która jest ich wyłącznym dysponentem.
   

 4. Fundacja dysponuje środkami zgromadzonymi z 1%/1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób:
  a) imienny (w przypadku subkont) - pod imieniem i nazwiskiem Podopiecznego lub rodzica/opiekuna Podopiecznego;
  b) jawny - udostępnia Podopiecznemu wysokość zgromadzonych środków oraz ich wydatkowania (na życzenie Podopiecznego*, rodzica/opiekuna Podopiecznego lub osoby przez niego upoważnionej);
  c) nieoprocentowany;
  d) odpłatny - opłata za obsługę środków wynosi 3% w skali roku, z wyjątkiem Podopiecznych wymienionych w punkcie 5.
   

 5. Dla Podopiecznych nieobjętych Programem Dostaw Bezpośrednich opłata za obsługę środków wynosi 7,7% w skali roku, a w przypadku subkont otwartych po 28.02.2021r. 10% w skali roku.
   

 6. O refundację może ubiegać się każdy Podopieczny Fundacji posiadający środki zgromadzone z 1%/1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (także na subkoncie). W przypadku dzieci dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodzica/opiekuna, w przypadku osoby dorosłej rodzica/opiekuna lub chorego dorosłego.
   

 7. Fundacja pokrywa poniesione koszty wyłącznie w formie przelewów, na podstawie otrzymanych oryginałów rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych do wysokości posiadanych środków pieniężnych Podopiecznego zgromadzonych z 1%/1,5% podatku (także w przypadku gromadzenia środków na subkoncie).
   

 8. Fundacja potrąca opłatę od każdej transakcji (przelewu) wykonanej na wniosek Podopiecznego lub jego rodzica/opiekuna w wysokości 5,00 zł.
   

 9. Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie umotywowanego wniosku przesłanego pocztą tradycyjną na adres Fundacji: 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 29. Wzory wniosków (podań) stanowią załączniki do Regulaminu. Wnioski przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
   

 10. Odbiorcą rachunków, faktur VAT i innych dowodów księgowych przedstawionych w celu refundacji kosztów jest Podopieczny lub rodzic/opiekun Podopiecznego.
   

 11. Rachunki, faktury VAT potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy są podpisane przez odbiorcę (Podopiecznego lub osobę reprezentującą Podopiecznego) i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
   

 12. Rachunki, faktury i inne dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy są dołączone do podania o refundację (Załącznik nr 1 do Regulaminu) lub podania o zapłatę faktury (Załącznik nr 2 do Regulaminu) z uwzględnieniem celu ponoszonych kosztów, związanych wyłącznie z chorobą i rehabilitacją Podopiecznego:
  a) zakup lekarstw, środków medycznych, żywności specjalistycznej (PKU i bezglutenowej);
  b) rehabilitację, leczenie;
  c) zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
  d) zakup sprzętu medycznego;
  e) zakup drobnego sprzętu AGD oraz akcesoriów ułatwiających przygotowanie i utrzymanie prawidłowej diety;
  f) wizyty lekarskie, logopedyczne, psychologiczne, psychiatryczne;
  g) badania diagnostyczne i laboratoryjne;
  h) turnusy rehabilitacyjne;
  i) dojazdy związane z rehabilitacją, leczeniem, diagnostyką;
  j) pobyt w szpitalach, klinikach dla Podopiecznego Fundacji;
  k) zakup znaczków, kopert, pocztówek; 
  l) druk ulotek, kserokopie dokumentów przeznaczonych na zbiórkę funduszy na rzecz Podopiecznego.
   

 13. Fundacja dokona starań, by refundacja kosztów lub bezpośrednie opłacenie faktury, rachunku lub innego dowodu księgowego jego wystawcy nastąpiła w jak najszybszym terminie,  jednak nie później niż w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia ich otrzymania.
   

 14. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Polsce, w tym postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie odpisów 1,5% podatku PIT).

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

Załącznik nr 1: Podanie o zwrot kosztów (pobierz tutaj)

Załącznik nr 2: Podanie o zapłatę faktury (pobierz tutaj)

* Wnioski o udostępnienie wysokości zgromadzonych środków oraz ich wydatkowania proszę kierować drogą mailową na adres dominika.konarska@polskafundacja.pl

bottom of page